Czym jest spółka cicha

Spółka cicha jest konstrukcją prawną bardzo popularną w obrocie gospodarczym. Stosowaną nawet przez osoby, które o niej nie wiedzą. I choć umowa ta nie jest regulowana przepisami, to jednak jej zawarcie jest dopuszczalne w ramach swobody umów, a zastosowanie w obrocie gospodarczym jest dość szerokie.

Czym zatem jest spółka cicha? Jest to umowa, na podstawie której wspólnik jawny zobowiązuje się do prowadzenia we własnym imieniu i na własne ryzyko działalności gospodarczej, a wspólnik cichy do zapewniania majątku, niezbędnego do prowadzenia tej działalności, w szczególności pieniędzy.

W ten sposób wspólnik jawny ponosi całe ryzyko prowadzonej działalności, a wspólnik cichy zapewnia kapitał, niezbędny w firmie. Wspólnik cichy ryzykuje jednak tylko własnymi pieniędzmi, nie będąc zobowiązanym do pokrycia długów spółki cichej.

Taka spółka funkcjonuje zatem podobnie do spółki cywilnej, tyle tylko, że na zewnątrz (m.in. w CEIDG) widoczny jest jedynie jeden wspólnik. Drugi pozostaje w cieniu, co często jest istotne ze względów biznesowych.

Opodatkowanie wspólników

Wiele kontrowersji budzi opodatkowanie wspólników spółki cichej. W końcu na mocy tej umowy dochodzi do przelewów pomiędzy wspólnikami – z jednej strony wkładów wspólnika cichego na rachunek wspólnika jawnego, a z drugiej strony wypłata w ramach podziału zysku spółki z rachunku wspólnika jawnego na rzecz wspólnika cichego.

Skutki podatkowe takich transakcji (potwierdzone interpretacjami podatkowymi) są następujące:

  1. Zawarcie spółki cichej i wnoszenie „wkładów” do niej nie jest opodatkowane PCC.
  2. Wkłady do spółki cichej, jak i późniejsza wypłata zysków na rzecz wspólnika cichego, nie są opodatkowane VAT.
  3. Otrzymywane przez wspólnika jawnego wkłady do spółki cichej, nie stanowią dla wspólnika przychodu podatkowego.
  4. Wynagrodzenie uzyskiwane przez wspólnika cichego ze spółki cichej (czyli przekazywany ze spółki cichej zysk), jest opodatkowany jako dochód z działalności gospodarczej (liniowo), jeżeli wspólnik cichy zawiązał spółkę cichą w związku ze swoją działalnością gospodarczą.
  5. Z drugiej jednak strony, wypłacony wspólnikowi cichemu zysk ze spółki, nie będzie stanowił dla wspólnika jawnego kosztu uzyskania przychodu. Doprowadzi to do faktycznego podwójnego opodatkowania tego zysku. Muszę jednak zaznaczyć, że nie zgadzam się z tym stanowiskiem i być może wkrótce ulegnie ono zmianie (interpretacja jest dość „świeża”).

Umowa spółki cichej

Umowa spółki cichej może być zawarta w dowolnej formie, nawet dorozumianej. Spółka taka zawiązuje się także poprzez faktyczne dokonywanie czynności w ramach tej spółki. Szczególnie w polskich realiach, w tym w działalnościach na graniach „szarej strefy” funkcjonuje zatem wiele spółek cichych, choć „wspólnicy” często nawet o tym nie wiedzą 🙂

Aby uniknąć jednak przykrych konsekwencji podatkowych, konieczne jest wcześniejsze zaplanowanie działalności spółki cichej, a w szczególności przygotowanie pisemnej umowy. Taki dokument stanowił będzie podstawę prawną dla rozliczeń pomiędzy wspólnikami, także w ramach kontroli podatkowej.

Ważne, aby umowa spółki cichej została przygotowana profesjonalnie. Służę w tym zakresie swoją pomocą 🙂

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *