Nowy rok to tradycyjnie kolejne zmiany w prawie podatkowym. W tym wpisie przedstawię najważniejsze z nich, w zakresie, w jakim dotyczą przedsiębiorców-osób fizycznych (w końcu to główni adresaci tego bloga :)).

1. Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa stanowi nowy, kontrowersyjny podatek, dla najlepiej zarabiających. Począwszy od 2019 roku, każdy podatnik-milioner zapłaci 4% podatku od nadwyżki swojego dochodu powyżej kwoty 1 mln zł.

Do wskazanego progu dolicza się zarówno dochody uzyskane wg skali podatkowej, jak również na podatku liniowym. Co ciekawe, do wskazanego dochodu nie dolicza się m.in. odsetek od pożyczek oraz dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. Obliczony w ten sposób dochód pomniejsza się o składki ZUS.

Złożenie deklaracji w zakresie daniny solidarnościowej oraz wpłata samej daniny powinna nastąpić do 30 kwietnia następnego roku podatkowego, a więc tak samo jak podatek dochodowy.

2. Wynagrodzenie rodziny w kosztach

Kolejną nowością jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynagrodzenia małżonków oraz małoletnich dzieci, pomagających podatnikowi w biznesie. Dotychczas było to niemożliwe.

Warunkiem zaliczenia wynagrodzenia jest to, aby było one uzyskiwanie z jednego z tytułów wymienionych w przepisie. Chodzi m.in. o stosunek pracy, zlecenie, umowę o dzieło, a także praktyki absolwenckie.

3. Zmiany w rozliczeniach samochodów firmowych

Głośne zmiany nastąpiły w zakresie rozliczeń podatkowych związanych z używaniem pojazdów na potrzeby firmowe. W zależności od kategorii, do jakiej zaliczymy taki pojazd, do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć 20%, 50% lub 100% wydatków związanych z takim samochodem. Jednocześnie zniesiono wymóg prowadzenia tzw. „kilometrówki”. Szczegóły tych zmian opisałem w poprzednim wpisie.

Ponadto wprowadzono limit wydatków związanych z samochodami leasingowanymi. Branie w leasing samochodów osobowych, których wartość przekracza 150 tys. zł (225 tys. zł w przypadku aut elektrycznych) przestanie być podatkowo opłacalne, z uwagi na wyłącznie z kosztów części opłat leasingowych.

4. Zmiany dla ryczałtowców

Szereg ważnych ułatwień wprowadzono dla osób opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Począwszy do tego roku, ryczałtowcy nie muszą już przeprowadzać spisu z natury oraz prowadzić ewidencji wyposażenia.

Nadal konieczne będzie jednak prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji przychodów. Z tego drugiego obowiązku, zostają jednak zwolnieni podatnicy ryczałtu od najmu prywatnego. Osoby te nie będą już musiały ewidencjonować swoich przychodów z najmu.

5. Obowiązek zgłaszania schematów podatkowych

Kolejną zmianą, tym razem zdecydowanie negatywną (moim zdaniem), jest obowiązek raportowania schematów podatkowych. Polega to na tym, że przedsiębiorca oraz jego doradca (w tym radca prawny lub doradca podatkowy, zwany w przepisach „promotorem”) będą zobowiązani do zgłaszania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym.

Czym jest schemat podatkowy? Są to pewne uzgodnienia w zakresie optymalizacji podatkowej, które spełniają kryteria wskazane w przepisach. Opis jest dość szczegółowy, jednak w mojej ocenie zawarte tam przesłanki wskazują nie tylko na tzw. „agresywną optymalizację” na granicy prawa, ale również dotychczas dozwolone i powszechnie stosowane metody redukcji obciążeń podatkowych.

Choć, jak wspomniałem, przepisy są dość szczegółowe, to jednocześnie na tyle nieprecyzyjne, że pozwalają zaliczyć do schematów podatkowych wiele sytuacji. Pewnym pocieszeniem jest to, że obowiązek raportowania dotyczy nieco poważniejszych schematów. Chodzi m.in. o sytuacje, gdy w transakcje zaangażowane są podmioty z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub gdy oszczędność podatkowa ma przekroczyć 5 mln zł.

Zatem dla rzeczywistości przeciętnego polskiego przedsiębiorcy jednoosobowego, obowiązek raportowania schematów podatkowych niewiele zmieni.

6. Zmiany w zakresie cen transferowych

Prawdziwą rewolucję wprowadzono w przepisach dotyczących cen transferowych. Dotychczasowe dwa przepisy w ustawie zastąpiono całym nowododanym rozdziałem, regulującym te kwestie.

Wskażę zatem na najistotniejszą zmianę dla adresatów tego bloga – z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych wyłączono sytuację, w której obydwa podmioty powiązane mają siedzibę w Polsce, żaden z nich nie poniósł straty podatkowej oraz żaden z nich nie korzysta z preferencji podatkowych przewidzianych dla specjalnych stref ekonomicznychwsparcia nowych inwestycji. Oznacza to, że sporo firm uniknie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, niezależnie od zaangażowanych środków.

Znacznie zwiększono także progi dokumentacyjne – do 10 mln zł (w przypadku transakcji towarowej lub finansowej) oraz do 2 mln zł (przy transakcji usługowej lub innej).

7. VAT od bonów i voucherów

Zmiany nie ominęły także ustawy o VAT, w której uregulowano zasady obrotu bonami towarowymi. W przepisach zdefiniowano taki bon jako
instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług.

Rozróżniono dwa rodzaje bonów – jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia. Pierwszy z nich to bon, w którym już w chwili jego emisji znamy miejsce dostawy oraz kwotę VAT. Do drugiego rodzaju bonu zaliczają się „wszystkie inne” bony/vouchery.

Jakie są skutki w VAT? Sprzedaż bonu jednego przeznaczenia uważana jest za dostawę towaru lub sprzedaż usługi związanej z tym bonem. Zatem już w tej chwili trzeba odprowadzić należny VAT. W przypadku bonu różnego przeznaczenia, za dostawę towaru lub świadczenie usługi uważa się dopiero faktyczne wykonanie dostawy lub usługi, a nie samo przekazanie bonu.

8. Opodatkowanie kryptowalut

Kryptowaluty (np. bitcoin) zbyt długo oczekiwały na wypowiedź ustawodawcy. Począwszy od 2019 roku, jasno uregulowano zasady opodatkowania obrotu tymi instrumentami.

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane będą do kapitałów pieniężnych. Co istotne, kwalifikacja do tego źródła przychodów zostanie dokonana nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym, strata z obrotu walutami wirtualnymi poniesiona przez podatnika nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji lub z prowadzonej działalności gospodarczej.

Do kosztów uzyskania przychodów można będzie zaliczyć tylko wydatki ściśle związane z samymi kryptowalutami, np. wydatki poniesione na ich nabycie. Stawka podatku od takiego dochodu wynosi 19%, a dochodu nie łączy się z odchodami opodatkowanymi wg skali.

***

Jak widać, nowy rok, to nowe zmiany w podatkach. Część pozytywnych, część już mniej. Jak te zmiany zadziałają w praktyce? Czas pokaże.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *