Nierzadko kredyt zaciągany jest przez dwie osoby solidarnie. W takim wypadku bank może żądać spłaty kredytu w całości od jednego z kredytobiorców (swobodnie przez siebie wybranego), jak też w dowolnej proporcji od obydwu kredytobiorców. Bank ma tutaj pełną swobodę.

Często jednak cały kredyt spłaca wyłącznie jeden z kredytobiorców, nie dochodząc zwrotu połowy kredytu od swojego „współkredytobiorcy”. W takiej sytuacji można się zastanowić, czy ten drugi kredytobiorca, który nie spłacił kredytu, nie uzyskał w ten sposób przychodu. Wszak nieodpłatnie spłacono za niego kredyt.

W opisanej sytuacji przyjmuje się jednak, że kredytobiorca, który w całości spłaca kredyt, wykonuje własne zobowiązanie. A ponieważ w tym wypadku spłaca się własny dług, to nie dochodzi do darowizny ani przekazania jakiejkolwiek innej korzyści majątkowej, która mogłaby być uznana za przychód u drugiego z kredytobiorców.

Takie stanowisko potwierdzają także organy podatkowe:

„W związku z powyższym stwierdzić należy, że spłata na rzecz banku całości zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytu przez narzeczoną Wnioskodawcy i jej ojca – dłużników solidarnych również zobowiązanych z tytułu tej umowy, nie spowoduje w momencie jej dokonania powstania dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji nie występuje bowiem u Wnioskodawcy trwałe przysporzenie w majątku, a jedynie dochodzi do zmiany podmiotu, wobec którego pozostaje On zobowiązany w związku z wynikającą z umowy kredytowej wierzytelnością.”


ITPB2/415-1023/12/TJ

„w sytuacji opisanej we wniosku, tj. spłacania zadłużenia przez jednego ze współkredytobiorców (rodziców) na Wnioskodawczyni jako córce i współkredytobiorcy nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. W opisanym stanie faktycznym źródłem spłaty części kwoty rat kredytu przez rodziców Wnioskodawczyni jest umowa kredytu. Taka natomiast umowa stanowi odrębny od umowy darowizny stosunek zobowiązaniowy. Tym bardziej, ze z treści wniosku nie wynika, iżby rodzice spłacali kredyt celem obdarowania córki; córki i rodziców nie łączy z tego tytułu stosunek prawny darowizny.”


IBPBII/1/4515-39/15/BJ

„Z treści wniosku wynika, że kredyt został zaciągnięty wspólnie przez Wnioskodawczynię i jej narzeczonego. Nabywcą mieszkania będzie jednak tylko narzeczony Wnioskodawczyni. Z tytułu spłaty kredytu na Wnioskodawczyni nie będzie zatem ciążył obowiązek w zakresie podatku od spadków i darowizn. Opisana we wniosku czynność nie rodzi bowiem dla Wnioskodawczyni skutków w zakresie podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni jest współkredytobiorcą spłaca zatem własny dług.”


2461-IBPB-2-1.4515.462.2016.1.ASz

Zatem spłata całego kredytu przez tylko jednego z dłużników jest bezpieczna podatkowo 🙂

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *