W firmach jednoosobowych bardzo często całe przedsiębiorstwo, a więc nieruchomości, środki trwałe, towary, materiały, czy wierzytelności, wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Będzie tak szczególnie w sytuacji, gdy małżonkowie nie podpisali intercyzy, a firma została założona już po ślubie.

Co w sytuacji, gdy wspólny majątek firmowy zostanie podzielony, np. wskutek rozwodu? Jakie są skutki podatkowe takiego zdarzenia?

Środki trwałe

Wiele ze składników wspólnego majątku będzie stanowiło środki trwałe. Jeżeli wskutek podziału majątku wspólnego dochodzi do przyznania środka trwałego na rzecz małżonka prowadzącego firmę, to nie dochodzi do żadnych zmian – amortyzacja jest kontynuowana bez żadnych przeszkód.

Natomiast jeżeli wskutek podziału majątku wspólnego dochodzi do przyznania środka trwałego na rzecz drugiego małżonka (tego który nie prowadzi firmy), to jest to forma likwidacji środka trwałego.

W tym wypadku konieczne jest wykreślenie takich środków trwałych z ewidencji oraz zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych. Nie jest natomiast konieczne korygowanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu już dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Towary handlowe

W przypadku towarów handlowych sytuacja jest bardziej niekorzystna dla podatnika. Otóż z chwilą przekazania towarów drugiemu z małżonków, wartość towarów należy wyksięgować z kosztów uzyskania przychodu.

W takiej sytuacji, wydatki na nabycie towarów tracą bowiem cechę „poniesienia w celu uzyskania przychodu”. Korekty należy dokonać z datą przekazania towarów drugiemu z małżonków, a więc z datą dokonania podziału majątku.

VAT

W ocenie organów podatkowych, przekazanie towarów lub środków trwałych (albo innego majątku firmowego), stanowi nieodpłatną dostawę tego majątku. Taka transakcja będzie opodatkowana VAT, jeżeli małżonkowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie tych środków trwałych lub towarów.

Jak widać, podział wspólnego majątku firmowego może powodować pewne konsekwencje podatkowe. Dlatego też warto przeprowadzić taką operację z ostrożnością.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *