W przypadku postawienia spółki z o.o. w stan likwidacji i zakończenia jej działalności, likwidatorzy mogą się zastanawiać, czy spółce nadal przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych przez spółkę. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca – spółka w likwidacji ma prawo do odliczenia VAT. Zależy to jednak od tego, z jakimi wydatkami są związane zakupy z odliczanym VATem.

Przede wszystkim prawo do odliczenia przysługuje także w sytuacji, gdy spółka zakończyła działalność gospodarczą, jednak nadal dokonuje zakupów związanych z wcześniej prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT. Będzie to zatem dotyczyło także wydatków ponoszonych w toku likwidacji, a koniecznych do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – czyli m.in. księgowości, doradztwa prawnego czy przechowywania towarów spółki w likwidacji.

Taki pogląd prezentuje m.in. orzecznictwo Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości. Przykładowo, w wyroku z 3 marca 2005 roku ws. C-32/03 wskazano, że „podmiot, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, lecz nadal płaci czynsz oraz opłaty związane z pomieszczeniem służącym uprzednio wykonywaniu tej działalności, ponieważ umowa najmu zawiera klauzulę uniemożliwiającą jej wypowiedzenie, jest uważany za podatnika w rozumieniu tego artykułu i może odliczyć podatek VAT naliczony od poniesionych w ten sposób wydatków, o ile istnieje bezpośredni i ścisły związek między dokonanymi płatnościami a działalnością gospodarczą oraz zostanie stwierdzony brak nieuczciwego zamiaru bądź nadużycia.”.

Dlatego też spółka w likwidacji generalnie ma prawo do odliczenia VAT, jeśli zakupione usługi są ściśle związane z prowadzoną wcześniej działalnością opodatkowaną VAT. Co za tym idzie, takiej spółce w likwidacji przysługuje także prawo do wystąpienia o zwrot VAT, jeżeli kwota VAT naliczonego przekroczy wartość VAT należnego.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *