W polskich warunkach lekarze bez wątpienia są jednym z najbardziej zapracowanych zawodów. Jednym z przejawów tego jest chociażby częste łączenie przez lekarzy dwóch form zatrudnienia w tej samej placówce (np. szpitalu) – etatu oraz kontraktu.

Skala a podatek liniowy

Opodatkowanie dochodu lekarza z etatu nie budzi wątpliwości – dochód (pomniejszony o składki ZUS) poniżej 85.528 zł rocznie, jest opodatkowany w stawce 17%. Powyżej tej kwoty podatnik zapłaci już 32% podatku.

Dlatego też dla wielu lekarzy istotne jest to, czy swój dochód z działalności gospodarczej (np. z kontraktu ze szpitalem) mogą opodatkować podatkiem liniowym, który wynosi 19% podstawy opodatkowania, niezależnie od wysokości dochodu.

Generalnie odpowiedź jest twierdząca – jeśli lekarz prowadzi działalność gospodarczą i złożył oświadczenie o wyborze podatku liniowego. Można tego dokonać w CEIDG do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód. Jeśli na podatek liniowy decydujemy się w trakcie roku podatkowego, to termin na złożenie oświadczenia zwykle upłynie w dniu 20 lutego.

Utrata prawa do liniowego

Jednakże sytuacja komplikuje się w sytuacji, gdy lekarz wykonuje etat oraz kontrakt w tej samej placówce (np. szpitalu, przychodni). Zgodnie bowiem z przepisami, podatnik traci prawo do podatku liniowego z chwilą uzyskania przychodu z kontraktu za wykonywanie tych samych czynności, co wykonywane na etacie dla tego samego pracodawcy (byłego lub obecnego). Innymi słowy, jeśli na kontrakcie lekarz wykonuje te same czynności co na etacie dla tej samej placówki – to traci prawo do podatku liniowego.

Co jednak istotne, istnieje spora rozbieżność między większością interpretacji podatkowych wydawanych dla lekarzy, a orzecznictwem NSA w kwestii rozumienia tego przepisu 🙂

Organy podatkowe twierdzą, że lekarz traci prawo do podatku liniowego, już jeśli chociażby część czynności w ramach kontraktu pokrywa się z czynnościami z etatu. Zatem nawet jeśli tylko niewielka część obowiązków kontraktowych pokrywa się z etatowymi, to prawa do podatku liniowego nie ma.

„Jeżeli zakres świadczonych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej usług pokrywa się choćby w części z czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy, to zachodzą warunki do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy. Reasumując, wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym.”

Interpretacja indywidualna nr 0115-KDIT2-3.4011.507.2019.1.PS z 27.01.2020

Z drugiej strony, zdaniem sądów administracyjnych, częściowe pokrywanie się obowiązków kontraktowych i etatowych nie wyklucza prawa do podatku liniowego. W ocenie NSA, tylko całkowita tożsamość tych obowiązków, czyli ich pokrywanie się „1-1” skutkuje utratą prawo do podatku liniowego. Jeśli zatem obowiązki kontraktowe są szersze, to lekarz nadal może opodatkowywać swoje dochody liniowo.

„Zwrot » odpowiadający czynnościom « należy odnosić do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame) jak czynności, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy (…) pomimo występowania wspólnych elementów w obu rodzajach działalności wykonywanej przez Skarżącą, ich zakres nie jest identyczny i nie pokrywa się w pełni. Sam organ interpretacyjny stwierdził, że zakres czynności wykonywanych przez Skarżącą w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej jest szerszy, niż zakres czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę. Z uwagi na to czynności tych nie można uznać za tożsame, tj. odpowiadające sobie”

Wyrok NSA z 18.09.2018, sygn. II FSK 2416/16

Recepta na podatek liniowy

Jaka Jest zatem recepta na podatek liniowy przy łączenia etatu i kontraktu tej samej placówce? Wykonaj poniższe kroki:

  • zadbaj o dokładne opisanie zakresu obowiązków w ramach etatu i kontraktu,
  • zadbaj o to, aby obowiązki etatowe i kontraktowe nie pokrywały się lub pokrywały się jak w najmniejszym stopniu,
  • jeśli obowiązki pokrywają się chociażby częściowo, zadbaj o to, aby te kontraktowe były znacznie szersze oraz aby sposób ich wykonywania był nieco inny,
  • uzyskaj indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego,
  • jeśli organ odmówi – skarż do Sądu – bo jest korzystny wyrok NSA.

Oczywiście chętnie Ci w tym wszystkim pomogę 🙂

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *