Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorca prowadzi dwie firmy – jednoosobową działalność gospodarczą we własnym imieniu oraz jednocześnie jako wspólnik spółki cywilnej. W takim wypadku może się zdarzyć, że wspólnik spółki cywilnej będzie dokonywał transakcji z własną spółką – np. jako firma jednoosobowa sprzedawał spółce towar, albo świadczył na rzecz tej spółki usługi.

W powyższym wypadku może powstać kilka wątpliwości dotyczących podatkowych aspektów tej transakcji. Przede wszystkim dotyczy to rozliczenia kosztów uzyskania przychodu.

W opinii organów podatkowych, jeżeli podatnik dokonuje jakichkolwiek świadczeń na rzecz spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem, to w tym zakresie jest to świadczenie „dla samego siebie”. Dlatego też, w świetle interpretacji podatkowych, taki wspólnik nie może rozpoznać w ramach spółki cywilnej kosztu uzyskania przychodów. Koszt ten mogą jednak wykazać pozostali wspólnicy, w takiej części, w jakiej mają oni prawo do udziału w zysku spółki cywilnej.

Jeżeli zatem wspólników jest dwóch i jeden sprzedaje towar swojej firmy na rzecz spółki cywilnej, to drugi ze wspólników zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 50% kosztu stwierdzonego taką fakturą – tak jak w przypadku wszelkich innych kosztów ponoszonych w ramach spółki cywilnej. Jednak już wspólnik, który dokonuje sprzedaży na rzecz spółki, nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu żadnej kwoty.

Z drugiej jednak strony, skoro świadczenia wspólnik dokonuje „dla samego siebie”, to nie powstaje po jego stronie również przychód podatkowy. Oznacza to, że wspólnik nie zaliczy do swoich przychodów tej części należności z faktury, która odpowiada jego udziałowi w zysku spółki cywilnej.

Jeżeli zatem wspólników jest dwóch, to wspólnik sprzedający swojej spółce towar lub usługę zaliczy do swoich przychodów 50% należności z faktury. Jeśli wspólników jest trzech, to przychód będzie stanowił już 66,66% tej należności.

Jak widać nie zawsze dokonanie sprzedaży i wystawienie faktury skutkuje powstaniem przychodu i kosztu podatkowego w pełnej kwocie. Sprzedaż towaru lub usługi „dla samego siebie” jest neutralna podatkowo na gruncie podatku dochodowego, pomimo wystawienia faktury.

Kategorie: O podatkach

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *